Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Екология
Популярно

1 252 СА МОНТИРАНИТЕ УРЕДИ НА ПЕЛЕТИ И КЛИМАТИЦИ ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА НА ГОРИВНАТА БАЗА В ОБЩИНА СМОЛЯН КЪМ КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ

Наблюдава се изключителен интерес от страна на смолянчани към проекта за подмяна на горивната база. След като община Смолян обяви нов прием, подадените заявления от 1 до 24 март т.г. са 555. Като цяло общо подадените заявления към същата дата са 3 494. По проекта „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ към 24 март т.г. монтираните уреди на пелети са 560, а монтираните климатици са 692.По новия прием заявените уреди на пелети са 155, а за климатици -955. Броят им е по-голям, защото хората посочват от 1 до 3 климатика в едно заявление.
Припомняме, че по настоящия прием заявления за участие по проекта “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Смолян” се приемат до 28.04.2023 г.
По проекта се финансират уреди работещи на пелети (сухи камини, камини с водни ризи, котли); на ток – климатици; на газ – котли; уреди на друга биомаса (печки екодизайн).
Заявленията получени от настоящия прием ще бъдат разглеждани извън досега приетите и ще бъдат на отделно класиране. Приоритетно ще бъдат финансирани заявленията подадени до 07.05.2021 г.

Допустими кандидати са домакинства, които към настоящия момент се отопляват с уреди на дърва и/или въглища. Изискуемите документи за кандидатстване са:

Заявление по образец и Специализиран въпросник;
Документ за собственост на жилището. ( Нотариален акт, договор за покупко-продажба).
Ако правото на собственост се основава на реализирано право на строеж, следва да се представи не само документ, удостоверяващ наличието на отстъпено право на строеж, но и документ, удостоверяващ, че то е надлежно упражнено: документ за въвеждане в експлоатация на основание чл.177, ал.2 или 3 от ЗУТ, удостоверение по чл.202, ал. 1 от ЗУТ, удостоверение по § 16, ал.1 или § 127, ал.1 от ЗУТ или друг еквивалентен документ, удостоверяващ право на собственост въз основа на реализираното право на строеж.
Заявлението за участие, заедно с всички изискуеми документи, се попълват и подават лично от собственика на жилището. Всички домакинства на територията на община Смолян могат да подадат заявление за участие. Документите могат да бъдат подадени в деловодството на Община Смолян или чрез електронно сканирани документи в PDF формат на e-mail: merki.smolyan@gmail.com.

Всички монтажи ще бъдат извършени до месец ноември, 2023 г.

Община Смолян благодари на Тодора Семерджиева, Вижданка Червенкова и Сийка Анастасова, които ни изпратиха снимки на монтираните климатици в домовете им.
Проектът „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ е от важните за Общината, финансиран е по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, № BG16M1OP002-5.003-0004 .
Подробности на : https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/4410

Източник: www.smolyan.bg

Подобни публикации

Back to top button